Regler

Regler for undervisning, betaling, til- og udmelding, rabatter og instrumentleje ved Helsingør Musikskole. (Reglerne kan ændres ved sæsonskift).

Der optages kun elever med bopæl eller skolegang i Helsingør Kommune.

TILMELDING OG VENTELISTE

Tilmelding kan kun ske elektronisk via linket på denne side. Elever optages i den rækkefølge som tilmeldingerne modtages. Elever, der prioriterer fællesaktiviteter, har fortrinsret. Tilmelding er gældende indtil sæsonafslutning eller til udmelding finder sted. Ønsker eleven at fortsætte i den kommende sæson, skal gentilmelding foretages senest d. 31. maj 2022. Nytilmeldinger modtages løbende og der er ingen gældende tilmeldingsfrist.

Musikskolen har kvotering på instrumenterne. Derfor kan visse instrumenter og fag være overtegnede, samtidigt med at der stadig er ledige pladser på andre. Musikskolen forbeholder sig ret til at placere eleverne efter pædagogiske, faglige og økonomiske kriterier, hvorfor elevens eget ønske ikke altid kan imødekommes. Tilmeldinger til fag, der er overtegnede, placeres på en venteliste.

UDMELDELSE

Udmelding SKAL meddeles skriftligt til Musikskolens kontor.
Udmelding i undervisningssæsonen indebærer betalingspligt for udmeldelsesmåneden + 2 måneder. Elevbetaling tilbagereguleres ikke ved udmelding.

UNDERVISNINGEN OG SÆSONENS LÆNGDE

Instrumentalundervisningen foregår fortrinsvis som soloundervisning. Musikskolen kan lejlighedsvis og i begrænset omfang erstatte instrumentalundervisningen med sammenspil og/eller projekter. Musikskolen kan undtagelsesvis – og med rimeligt varsel – flytte ugedagen for undervisningen.

Sæsonen er fra onsdag den 10. august 2022 til mandag den 19. juni 2023 – for Grundskolen er sæsonen dog fra mandag den 5. september 2022 til fredag den 12. maj 2023.

Musikskolen følger Helsingør folkeskolers officielle ferieplan. Idrætsdage, featuredage etc. i skolerne er ikke fridage i Musikskolen.

Der er mødepligt til Musikskolens undervisning. Hvis en elev på grund af dårlig opførsel, manglende flid eller fremmøde, ikke får noget ud af undervisningen, eller er en væsentlig hindring for andres udbytte af undervisningen, forbeholder Musikskolen sig ret til at nægte eleven videre deltagelse uden yderligere betaling.

BETALING

Hele sæsonens betaling fordeles på 10 rater fra september til juni med betalingsfrist den 2. i måneden. Grundskolen betales dog over 8 rater på grund af den kortere sæson. Der må desuden påregnes ekstra udgifter til undervisningsmaterialer.

Ved fremsendelse af rykker pålægges gebyr iht. alm. betalingsbestemmelser for Helsingør Kommune. Ved manglende. betaling kan eleven udelukkes fra undervisningen.

Der ydes ikke søskende- eller flerfagsrabat.

HVIS ELEVEN MELDER AFBUD

I tilfælde af en elevs sygdom eller anden forsømmelse, skal der meldes afbud til elevens lærer eller til Musikskolens kontor.
Eleven har intet krav på at få den forsømte time erstattet eller få sin betaling tilbagebetalt, uanset årsagen. Ved længere tids sygdom kan betalingen dog bortfalde. Anmodning herom skal ske skriftligt til Musikskolen.

HVIS LÆREREN MELDER AFBUD

Hvis musikskolen aflyser mere end 2 gange i forhold til den i kataloget beskrevne sæson, erstattes de forsømte timer af læreren eller en vikar. Er dette ikke muligt, tilbagebetales elevbidraget forholdsmæssigt og snarest muligt efter sæsonens afslutning.
Elevbetaling tilbagereguleres ikke ved udmelding midt i sæsonen.

LEJE AF INSTRUMENT

Ved leje af instrument skal låner sikre sig, at instrumentet er dækket af egen gyldig forsikring. Låner er erstatningspligtig overfor Musikskolen for enhver skade på instrumentet, der ikke kan henføres til almindelig brug og slitage.

Instrumentlejen er en fast pris, der ikke reguleres ved udmelding eller skæv sæsonstart.

Ved udmelding skal instrumentet afleveres umiddelbart efter undervisningens ophør.

Lejeperioden er normalt på 1 sæson, hvorefter der må påregnes anskaffelse af eget instrument.