Skip to main content Skip to footer

Regler og betingelser

Regler og betingelser for undervisning, betaling, til- og udmelding, rabatter og instrumentleje ved Helsingør Musikskole.
(reglerne kan ændres ved sæsonskift)

Der optages kun elever med bopæl eller skolegang i Helsingør Kommune.

Tilmeldingsfrist og Venteliste

Elever optages i den rækkefølge som tilmeldingerne modtages. Musikskolen har kvotering på instrumenterne. Derfor kan visse instrumenter og fag være overtegnede, samtidigt med at der stadig er ledige pladser på andre.
Tilmeldinger til fag, der er overtegnede, placeres på en venteliste indtil vi kan tilbyde en plads.

Udmeldelse

Udmelding SKAL meddeles skriftligt til Musikskolens kontor. Udmelding i løbet af undervisningssæsonen indebærer betalingspligt for udmeldelsesmåneden + 2 måneder. Elevbetaling tilbagereguleres ikke ved udmelding.
Eneste undtagelse for betalingspligt er, hvis man fraflytter Helsingør Kommune. Her stoppes alle fremtidige, ikke bogførte betalinger, ved udmelding.

Undervisningen og Sæsonens længde

Instrumentalundervisningen foregår både som solo- og holdundervisning. Vi prioriterer at sluse nye elever med i et sammenspilstilbud så hurtigt som muligt, da vi vægter det sociale sammenhold højt.
Musikskolen kan lejlighedsvis og i begrænset omfang erstatte instrumentalundervisningen med sammenspil og/eller projekter. Musikskolen kan undtagelsesvis – og med rimeligt varsel – flytte ugedagen for undervisningen.

Sæson 23/24 er fra Mandag den 14. august 2023 til og med fredag den 21. juni 2024.
Grundskolen (Minimusik og Musikværksted) er fra mandag den 4. september 2023 til fredag den 24. maj 2024.
Hørelære er fra mandag den 4. september og kører i 30 uger.

Ferie og fridage følger Helsingør folkeskolers officielle ferieplan. Idrætsdage, featuredage etc. i skolerne er ikke fridage i Musikskolen.
Der er mødepligt til Musikskolens undervisning. Hvis en elev på grund af dårlig opførsel, manglende flid eller fremmøde, ikke får noget ud af undervisningen, eller er en væsentlig hindring for andres udbytte af undervisningen, forbeholder Musikskolen sig ret til at nægte eleven videre deltagelse.

Betaling

Hele sæsonens betaling fordeles på 10 rater fra september til juni med betalingsfrist den 2. i måneden. For Grundskolen (Minimusik, Musikværksted) dog på 8 rater. Ved fremsendelse af rykker pålægges gebyr iht. alm. betalingsbestemmelser for Helsingør Kommune. Ved manglende betaling kan eleven udelukkes fra undervisningen.
Der må desuden påregnes ekstra udgifter til undervisningsmaterialer. 

Der ydes ikke søskende- eller flerfagsrabat.

Hvis eleven er syg

I tilfælde af en elevs sygdom eller anden grund til afbud, skal der meldes afbud til elevens lærer eller til Musikskolens kontor. Eleven har intet krav på at få den forsømte time erstattet eller få sin betaling tilbagebetalt, uanset årsagen.
Ved længere tids sygdom kan betalingen dog bortfalde. Anmodning herom skal ske skriftligt til Musikskolen.

Hvis læreren er syg

Hvis musikskolen aflyser mere end 2 gange i forhold til den beskrevne sæson, erstattes de forsømte timer af læreren eller en vikar. Er dette ikke muligt, tilbagebetales elevbidraget forholdsmæssigt og snarest muligt efter sæsonens afslutning.

Elevbetaling tilbagereguleres ikke ved udmelding midt i sæsonen.

Leje af instrument.

Ved leje af instrument skal låner sikre sig, at instrumentet er dækket af egen gyldig forsikring (!).
Låner er erstatningspligtig overfor musikskolen for enhver skade på instrumentet, der ikke kan henføres til almindelig brug og slitage. 
Instrumentlejen er en fast pris, der ikke reguleres ved udmelding eller skæv sæsonstart. 
Ved udmelding eller køb af eget instrument skal lejeinstrumentet afleveres på musikskolens kontor umiddelbart efter endt brug. Det er ikke muligt at aflevere hos en lærer.